Договори оренди в Україні: отримайте свій Договір оренди

В даний час пропонуємо Вам наступні Договори оренди:

У цьому розділі ми підготували різні види договорів оренди, скачати які Ви можете після заповнення опитувального листа.
 

Договір оренди: поняття

 
Договір оренди в Україні є класичним типом цивільно-правових договорів, історія яких налічує тисячі років.
 
Відповідно до ГК України Договір оренди є угодою, згідно з якою одна сторона (іменована орендодавцем або наймодавцем) зобов'язується надати іншій стороні (іменованої орендарем чи наймачем) будь-яке майно за плату в тимчасове користування і володіння.
 
 
 
Сутністю Договору оренди виступає передача певного виду майна у тимчасове володіння і користування іншій особі.
В ЦК України регламентуються тільки загальні положення договору оренди, а також визначається специфіка окремих його різновидів, таких, як прокат, оренда нерухомості, у тому числі оренда земельної ділянки, оренда квартири, житлового будинку, будівлі або іншої капітальної споруди та інші.
 
Разом з тим, зазначимо, що особливості укладення та виконання договорів оренди за специфічними видами майна регулюються відповідними чинними законами.
 
 

Договір оренди: ознаки

 
У більшості випадків, договір оренди є консенсуальним, тобто вступає в силу, коли сторони досягли згоди з усіх істотних умов Договору. Але в тих випадках, коли укладення договору оренди за часом збігається з фактичною передачею майна орендодавцем орендарю, то він є реальним.
 
Договір оренди в Україні є двостороннім, тобто його сторони мають взаємні права та обов'язки.
 
Крім того, Договір оренди залишається оплатним (платним) - це означає, що оренда завжди здійснюється за певну плату. Якщо Вас цікавить безоплатна передача майна на умовах тимчасового користування, тоді скористайтеся договорами позички.
 

Договір оренди (найму): види договорів оренди в Україні

 
Варто позначити, що Договір оренди в Україні має декілька видів, кожному з яких характерні певні специфічні особливості. 
 
Договори оренди слід розділяти за такими підставами:
 
- Договори оренди за часом: з фіксованим терміном і без встановлення строку (договори оренди на невизначений термін);
- Договори оренди залежно від предмета: оренда речей, оренда майнових прав;
- Договори оренди в залежності від виду права власності на майно, яке є предметом договору оренди: оренда приватного, державного, комунального майна;
- Договори оренди майна: оренда рухомого майна (договори прокату, найму (оренди) транспортного засобу тощо), оренда нерухомості (договори оренди квартири, будинки, кімнати, будівлі або іншої капітальної споруди, оренда водного об'єкта і т.п.).
 
 

Сторони за Договором оренди (найму): хто може бути стороною за Договором оренди

 
Відповідно до ЦК України сторонами по Договору оренди є Орендодавець (Наймодавець) і Орендар (Наймач).
 
Орендодавцем (Наймодавцем) може бути фізична або юридична особа, яка має право розпорядження майном у формі передачі його в оренду. Тому Орендодавцем (Наймодавцем) можуть бути:
 
1) власник майна, яке передається в оренду;
2) особа, якій належать майнові права;
3) особа, яка уповноважена за законом або договором на укладення договору оренди визначеного майна (ст. 761 ЦК України).
 
Протягом дії Договору оренди особа Орендодавця (Наймодавця) може бути змінена у випадках переходу права власності на предмет за Договором оренди
 
Стосовно особи Орендаря (Наймача) законодавчо не визначаються спеціальні вимоги, тому їм може бути будь-яка фізична або юридична особа.
 
 

Істотні умови за Договором оренди (найму)

 
Договори оренди (найму) в Україні для забезпечення їх дійсності повинні містити визначені законом істотні умови:
- предмет;
- терміни (якщо строк у договорі невизначений, то договір оренди вважається укладеним на невизначений строк);
- орендна плата.
 
В залежності від виду Договорів оренди істотні умови можуть диференціюватися. З кожним типом договорів оренди на відповідних сторінках Ви можете ознайомитися зі змістом умов.
 
 

Форма Договору оренди (найму) в Україні: в якій формі укладається Договір оренди (найму)

 
Форма договору оренди визначається на основі загальних правил про форму угод і договорів. Але знову таки для оренди деяких типів майна законодавчо встановлюються вимоги в частині укладення договору в письмовій формі або письмової нотаріально посвідченої форми. В окремих випадках також буде потрібна державна реєстрація договорів оренди.
 
 

Припинення договору найму (оренди) в Україні

 
Що стосується припинення дії Договору оренди (найму), то зобов'язання, що виникають з договору оренди, припиняються на загальних підставах, передбачених гл. 50 ЦК України, а також на спеціальних підставах, передбачених гл. 58 ЦК України та (або) договором.
 
Варто відзначити, що як загальні, так і спеціальні підстави припинення договору оренди бувають суб'єктивними (визначаються діями сторін) і об'єктивними (умови їх виникнення пов'язане з настанням якої-небудь події).
 
Наприклад, спеціальними суб'єктивними підставами припинення договору оренди можуть бути одностороння відмова від договору і розірвання договору на вимогу однієї із сторін у випадках, які передбачені законом або договором.
 
Певні порушення умов договору оренди однієї із сторін дають іншій стороні право вимагати розірвання договору в судовому порядку.
Зокрема, Орендодавець (Наймодавець) отримує право вимагати розірвання договору, якщо Орендар (Наймач):
 
1) користується орендованою річчю не за її призначенням або з порушенням умов договору оренди;
2) передав річ у користування іншій особі без дозволу Орендодавця (Наймодавця);
3) своєю поведінкою створює загрозу пошкодження речі;
4) не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок з його проведення покладено на Орендаря (п. 4 ч. 1 ст. 783 ЦК України).
 
Орендар (Наймач) має право вимагати розірвання договору оренди (найму), якщо:
 
1) Орендодавець (Наймодавець) передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;
2) Орендодавець (Наймодавець) не повідомив йому про всі права третіх осіб на річ;
3) Орендодавець (Наймодавець) не справив капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору.
 
 
Припинення договору оренди (найму) має важливі юридичні наслідки для сторін. Так, наприклад, Орендар зобов'язується негайно повернути річ у стані, не гірше отриманого з урахуванням природного зносу або у стані, обумовленому договором Оренди.