Шаблон Договору доручення в Україні: завантажити індивідуальний Договір доручення

Договір доручення в Україні часто використовується як в господарській практиці, так і в повсякденному житті. Наприклад, при дорученні сусідові отримати кореспонденцію на пошті або комерційному представнику укласти угоду.

Договір доручення: предмет і характеристика договору доручення

Договір доручення являє собою угоду, за якою одна сторона (іменується Повіреним) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (іменованої довірителя) певні юридично значимі дії.

У Договорі доручення (Україна) можуть бути чітко визначено виключне право Повіреного вчиняти від імені та за рахунок Довірителя всього обсягу або частини юридично значимих дій, які визначені в тексті Договору доручення.

У Договорі доручення можуть бути визначені термін дії доручення та / або територія, в межах якої поширюється виключне право Повіреного. Договір доручення в Україні необхідно диференціювати від договору комісії. В обох випадках особа бере на себе зобов'язання здійснити конкретні дії в інтересах іншої особи. Разом з тим, незважаючи на те, що комісіонер хоч і діє за дорученням комітента, проте від свого імені і за свій рахунок. А ось за Договором доручення
Повірений діє від імені Довірителя. Угода, яка укладена Повіреним за Договором доручення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки для Довірителя. Для порівняння - за договором комісії носієм прав і обов'язків виступає комісіонер.

Варто відзначити, що дуже часто шаблон Договір доручення ототожнюють з довіреністю. Потрібно пам'ятати, що Договір доручення регулює комплекс відносин між Повіреним і Довірителем, в той час як довіреність видається на підставі договору доручення з метою підтвердження повноважень Повіреного перед третіми особами. Зауважимо, що Довіреність ні в якому разі не може замінити собою Договір доручення, а виступає документальним підтвердженням того, що він був укладений.

Договір доручення: істотні умови Договору доручення

Якщо говорити про істотні умови договору доручення, то перш за все, віднесемо зміст самого доручення. У будь-якому зразку Договору доручення або у виданій на його основі довіреності повинні бути конкретно визначені всі ті юридичні дії, які повинен здійснити Повірений. При цьому, дії, які зобов'язується вчинити Повірений, повинні бути конкретно визначеними, правомірними (не суперечити законодавству) та здійсненними.

Враховуючи практику укладення договорів, важливо прописувати в договорі строк його дії. Разом з тим, законодавець не відносить термін дії Договору доручення до істотних умов. У Договорі доручення може бути визначений конкретний термін (період часу), протягом якого Повірений має право діяти від імені Довірителя. Якщо ж інформація про термін в Договорі доручення відсутній, то Договір діє до його припинення з інших підстав.

На вибір Довірителя залишається право щодо визначення винагороди Повіреного. Договором доручення може не передбачатися виплата Повіреному винагороди - в такому випадку повинно бути вказано прямо, що Договір доручення є безоплатним. А інакше, сума винагороди Повіреного буде визначатися виходячи із звичайних цін на подібного роду послуги. Якщо Договір доручення є оплатним, то також в тексті вказується порядок виплати винагороди (за замовчуванням виплата винагороди виплачується по закінченню виконання доручення).

Права та обов'язки сторін за Договором доручення

Прописуючи правовий статус у Договорі доручення, необхідно звернути увагу на наступні аспекти:

  • право Повіреного відступати від змісту доручення - дана можливість може бути надана комерційному представнику, в інших же випадках Повірений має право відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і він не має можливості запросити його згоди, або ж якщо Повірений у розумний строк не отримав відповіді на свій запит;
  • право Повіреного залучити для виконання доручення заступника, який може як на пряму бути вказаний Довірителем у Договорі, так і визначатися Повіреним за своїм вибором (тут важливо відзначити, що якщо заступник уже відразу вказаний Довірителем в договорі, то Повірений не відповідає ні за вибір заступника, ні за скоєні заступником дії; якщо ж заступник не вказаний, то Повірений відповідає за вибір заступника, а Довіритель має право відхилити вибір Повіреного);
  • обов'язок Повіреного звітувати про хід виконання доручення перед Довірителем (якщо в Договорі доручення не прописаний порядок надання таких відомостей про хід виконання доручення, то Повірений повинен інформувати Довірителя на його вимогу);
  • обов'язок Повіреного після виконання доручення або після припинення дії договору доручення негайно повернути Довірителю довіреність, строк дії якої не закінчився, а також представити звіт про хід і результати виконання доручення, а також виправдувальні документи (якщо це необхідно за умовами договору або характеру доручення);
  • обов'язок Повіреного негайно передати Довірителю все отримане за результатами виконання доручення;
  • обов'язок Довірителя видати Повіреному довіреність на вчинення дій, передбачених Договором доручення (Україна);
  • обов'язок Довірителя виплатити винагороду, якщо це передбачено самим Договором доручення;
  • обов'язок Довірителя забезпечити повіреного засобами, які необхідні для виконання доручення (якщо це передбачено Договором доручення);
  • обов'язок Довірителя відшкодувати повіреному витрати, які пов'язані з виконанням доручення (також визначається за згодою сторін);
  • обов'язок Довірителя негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

У Договорі доручення також юристами рекомендується прописувати умови відповідальності сторін на випадок невиконання або неналежного виконання договору. Наприклад, в конструкторі можна передбачити виплату Повіреному неустойки, якщо є прострочення з виплатою винагороди, або відповідно зменшення плати Повіреному, якщо виконання доручення має місце не в повному обсязі.

Припинення договору доручення

Договір доручення в Україні може бути припинений (розірваний) на таких підставах:

1.Отказ довірителя або повіреного від виконання Договору доручення. Варто зауважити, що Довіритель або Повірений має право відмовитися від договору доручення у будь-який час. Позбавити права на відмову від Договору доручення в Україні неможливо, бо саме така умова є нікчемним - встановлює нам ГК.Вместе з тим, Договором доручення може бути передбачений строк, протягом якого сторона, яка має намір відмовитися від договору, повинна поставити до відома іншу сторону про свій намір. Якщо Повірений діє як підприємець, то цей термін не може бути менше одного місяця.

2. Визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім.

3. Смерть довірителя або повіреного - фізичної особи або ліквідація юридичної особи. У такому випадку спадкоємці повіреного, а у випадку з юридичною особою - ліквідатор юридичної особи - повіреного повинні проінформувати Довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, які слід прийняти для охорони майна Довірителя.

4. Закінчення строку дії Договору доручення.

Наслідки припинення договору доручення

Отже, які юридичні наслідки має припинення Договору доручення. Якщо договір доручення припинений до моменту, як доручення було повністю виконане Повіреним, то Довіритель повинен відшкодувати повіреному витрати, які пов'язані з виконанням доручення, а якщо Повіреному належить винагорода - також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі.

Відмова Довірителя від договору доручення не може бути підставою для відшкодування збитків, які заподіяні Повіреному припиненням договору. (крім випадку комерційного представництва).

Відмова Повіреного від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, які заподіяні Довірителю припиненням договору доручення, крім випадку відмови повіреного від договору за таких умов, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від договору, за яким повірений діяв як комерційний представник.