Договір про спільну діяльність Україна: скачати договір про спільну діяльність 2015

Насамперед, варто зауважити, що значення договору про спільну діяльність (Україна), його роль у цивільному обороті здебільшого зумовлені тим, що це чи не єдиний передбачений Цивільним кодексом України (ЦК України) договір, який регулює спільну діяльність його учасників. Спільна діяльність за Договором може бути направлена на досягнення будь-якої мети, що не суперечить чинному законодавству.

Поняття та предмет Договору про спільну діяльність в Україні

Відносини сторін за договором про спільної діяльності в Україні регламентовані главою 77 ЦК України та загальними положеннями про договори і зобов'язання, що рассмотреныв книзі п'ятій ЦК України (гол. 47-53).

За договором про спільну діяльність сторони (учасники) беруть зобов'язання спільно діяти без утворення юридичної особи для досягнення поставленої законної мети (ч. 1 ст. 1130 ЦК України).

Договір про спільну діяльність в Україні може бути як двосторонніми, так і багатостороннім. А так як для укладення договору на спільну діяльність досить взаємної згоди сторін по всіх його істотних умов, то його слід вважати консенсуальних.

Сторони за Договором про спільну діяльність

Сторонами (учасниками) договору про спільну діяльність можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Причому фізичними особами можуть також виступати суб'єкти підприємницької діяльності. Крім того, виходячи з суті змісту положень ст. 23 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 p ., учасниками договорів про спільну діяльність можуть бути в тому числі іноземні інвестори.

Принциповою особливістю договору про спільну діяльність в Україні виступає те, що його сторони прагнуть (не обов'язково досягти) до досягнення спільної мети і, як правило, не виступають стосовно один одного як боржники та кредитори, якщо порівнювати з іншими договорами.

Результатом укладення Договору про спільну діяльність не утворює новий суб'єкт господарювання (юридична особа), а лише визначаються права і обов'язки учасників даного договору. Крім цього, на відміну від інших договорів, які встановлюють взаємні права і обов'язки сторін, договір про спільну діяльність відрізняється загальною метою, яку ставлять перед собою сторони.

Єдність сторін договору про спільну діяльність обумовлена їх безпосередньою участю у спільній діяльності. Зокрема, в договорі простого товариства поєднуються вклади учасників. Разом з тим, участь кожної зі сторін у спільну діяльність може відбуватися і без об'єднання вкладів.

ЦК України містить тільки одну обмовку у відношення мети, для досягнення якої сторони укладають справжній договір про спільну діяльність, - мета не може суперечити чинному законодавству. Тому сторони, укладаючи договір на ведення спільної діяльності, можуть ставити перед собою як комерційну мету (яка пов'язана з отриманням прибутку), так і некомерційну (не пов'язана з одержанням прибутку).

Умови за Договором про спільну діяльність

Договір про спільну діяльність в Україні буде вважатися укладеним, коли сторони в належній формі досягли взаємної згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними умовами договору про спільну діяльність є умови про предмет договору; умови, які необхідні для договорів цього виду, а також всі ті умови, щодо яких за волевиявленням хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди (ч. 1 ст. 638 ЦК України).

Предмет договору - спільна діяльність сторін щодо досягнення конкретно визначеної мети без утворення юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 1131 ЦК України умови договору про спільну діяльність, включаючи координацію спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус майна, виділеного для спільної діяльності, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у розподілі результатів спільних дій та інші умови, які сторони вирішили зафіксувати в Договорі.

Отже, можна помітити, що в договорі про спільну діяльність, повинні обов'язково визначатися аспекти щодо його предмета та мети. До того ж, доцільно продумати взаємні обов'язки сторін, у тому числі обов'язки кожної із сторін щодо здійснення спільної діяльності.

Розглядаючи договір про спільну діяльність (Україна) важливо звернути увагу на таке питання, як порядок ведення спільних справ, а саме - порядок прийняття рішень. Потрібно також передбачити, на кого має бути покладене керівництво спільною діяльністю, визначити порядок здійснення фінансових операцій. Доцільно позначити порядок організації контролю за спільною діяльністю.

Не менш важливі такі аспекти, як визначення розміру та частки вкладів учасників, порядок розподілу між ними результатів від спільної діяльності.

Будь зразок Договору про спільну діяльність містить у собі такі питання, як порядок розподілу витрат і збитків, строк дії договору, відповідальність сторін за договором, порядок вирішення спорів і т. д..

Форма Договору про спільну діяльність

Варто зауважити, що Договір про спільну діяльність обов'язково має укладатись у письмовій формі (ч. 1 ст. 1131 ЦК України). Також договір повинен неодмінно відповідати вимогам, зазначеним у ст. 207 ЦК України.

Припинення Договору про спільну діяльність в Україні

Договір про спільну діяльність може бути припинений в наступних випадках:
- досягнення мети спільної діяльності;
- закінчення терміну дії договору про спільну діяльність (якщо цей термін определяляся учасниками в договорі);
- прийняття рішення оотносительно припинення дії договору про спільну діяльність за загальною згодою учасників;
- в інших випадках, які передбачені законом або договором, або за рішенням суду.